DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE "SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA"
DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE "SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA"
realizowanym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 22 w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs grantowy
UWAGA: Do poprawnego działania strony wymagana jest aktualna wersja przeglądarki Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari lub Internet Explorer, starsze wersje przeglądarek nie są obsługiwane.
* - pola wymagane

1. Wybór gminy

2. Wnioskodawca

3. Dane nieruchomości

Format: WL1A/00272852/9

4. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres nieruchomości)

5. Dane właściciela/właścicieli budynku

Dodaj właściciela

6. Preferowana inwestycja

Proszę wybrać minimum jeden typ inwestycji*:

7. Oświadczenia

 • Oświadczam, że akceptuję zapisy następujących dokumentów Projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"
  • Ogólny Regulamin Projektu,
  • Deklaracja udziału w projekcie,
  • Regulamin naboru uczestników projektów,
  • Wzory dokumentów, które będą obowiązywały na etapie realizacji – czyli po podpisaniu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu umowy na realizację projektu:
   • wzór regulaminu realizacji projektu grantowego wraz z załącznikami,
   • wzór wniosku o udzielenie grantu,
   • wzór umowy o powierzenie grantu,
   • wzór wniosku o płatność
 • Oświadczam, że nie uczestniczę w innym projekcie realizowanym w ramach Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 do realizacji inwestycji,
 • Przyjmuję do wiadomości, że realizacja inwestycji po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i podpisaniu przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu umowy na realizację projektu,
 • Oświadczam, że z tytułu podatków i innych opłat lokalnych nie posiadam żadnych zaległości finansowych wobec Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość zgłoszona do udziału w projekcie.
 • Oświadczam, że budynek na etapie realizacji projektu będzie oddany do użytkowania i nie zawiera wyrobów azbestowych,
 • Oświadczam, że budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 • Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu i nie wiąże się z powstaniem zobowiązań prawnych wobec Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. /Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm./ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości projektu pn. "SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA" realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, zostałem(am) poinformowany(na) o prawie dostępu do przetwarzanych przez realizatorów projektu moich danych osobowych wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.
 • Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą oraz, że jeżeli dane nie będą zgodne z prawdą zostanę wykluczony z udziału w projekcie.OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ W OKRESIE TRWAŁOŚCI
W związku z realizacją projektu pn. "SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu oraz w okresie trwałości wynikające z tytułu:


* - pola wymagane

Czas wyświetlania formatki: 0,111 s