WNIOSEK MIESZKAŃCA - PONE DOBRZEŃ WIELKI

WNIOSEK O DOTACJĘ W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI GMINY DOBRZEŃ WIELKI
UWAGA: Do poprawnego działania strony wymagana jest aktualna wersja przeglądarki Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari lub Internet Explorer, starsze wersje przeglądarek nie są obsługiwane.
* - pola wymagane

1. Dane wnioskodawcy


2. Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania

3. Zakres wniosku
4. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania

Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji


5. Oświadczenia

Oświadczam, iż znam założenia do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Dobrzeń Wielki oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.

Ponadto oświadczam, że:
  • nie posiadam w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana systemu ogrzewania, drugiego źródła ciepła/za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem
  • budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym
  • wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
  • nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki
  • w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza
  • w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Gminę Dobrzeń Wielki;
  • Oświadczam, że nie ubiegam się o dotację z innych środków publicznych na wymianę źródła ciepła.
Zbieranie danych na potrzeby realizacji zgłoszenia będzie zgodne zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane zbierane są przez ATsys.pl Sp. z o.o. Spółka Komandytowa na zlecenie Gminy Dobrzeń Wielki będę wykorzystywane w celu przygotowania wniosku o udzielenie wsparci w ramach Regionalnego Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie: 5.5 Ochrona powietrza.

* - pola wymagane

Czas wyświetlania formatki: 0,144 s